Leefgroep Indigo bestaat uit een 5 à 6-tal kinderen – meestal de jongste in De Dauw die op verschillende ontwikkelingsdomeinen op een jonger niveau functioneren.

We proberen onze werking zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van het kind. Omwille van hun jongere socio-emotionele ontwikkelingsleeftijd zetten we heel hard in op het bieden van nabijheid en zorg dragen voor een veilig leefgroepsklimaat met veel basisrust. Ook houden we hierbij rekening met de eventuele hyper- of hyposensitiviteit van het kind.

In de leefgroep werken we met een vaste structuur die wekelijks terug keert om de voorspelbaarheid te verhogen. Bij elk kind stellen we een vast programma op waarbij we rekening houden met de ontwikkelingsleeftijd, de noden en de interesses van het kind. De behandeldoelstellingen vormen een rode draad doorheen hun hele programma. Deze komen onder andere aan bod tijdens de regelmatige oudergesprekken waar het functioneren van het kind besproken wordt.

Tijdens hun programma worden ze begeleid door een multidisciplinair team dat nauw samenwerkt en frequent overlegt. Het team bestaat uit een tandem (psycholoog en coördinator) die de leefgroepswerking aanstuurt, ergotherapeuten, een logopediste, een kinesiste, orthopedagogen, maatschappelijk werkster, een vast team van nachtbegeleiders,… met bijkomende opvolging door een kinderpsychiater, directie en verpleegkundige (dit is zo voor alle leefgroepen).

Binnen de leefgroepswerking trachten we het evenwicht te bewaren tussen individuele momenten en groepsmomenten. Hierbij maken we subgroepen van maximaal drie kinderen, telkens ondersteund door 1 begeleider.

Een dag bestaat uit leefgroepsmomenten en een atelierwerking waarbij elk moment therapeutisch benut kan worden. Vanuit de specialisaties van begeleiders bieden we een brede waaier van ateliers aan (o.a. koken, sport en spel, sociale vaardigheden, creatieve ateliers, huishoudelijke taken, …) en wordt er op maat van het kind aan de doelstellingen gewerkt. De kinderen worden intensief begeleid tijdens vrijetijdsmomenten en ADL (wassen, eetmomenten, …) om deze vaardigheden op termijn te generaliseren naar andere contexten. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn visualisaties en stappenplannen. Naargelang de evolutie dat het kind doormaakt gedurende de behandeling wordt het programma bijgesteld.

Om de motivatie van het kind te stimuleren, trachten we zoveel mogelijk hun betrokkenheid te bevorderen. Door middel van een kringgesprek, atelier sociale vaardigheden, ideeën-bus, … trachten we een klankbord voor hun stem te creëren.

We trachten rust in het leefgroepsklimaat te creëren door proactief situaties en interacties te structureren en nadien te kaderen. Hierbij nemen we een geweldloze houding aan en bieden we verhoogde monitoring en nabijheid. Samen met elk kind gaan we op zoek naar een eigen plek waar ze naartoe kunnen om tot rust te komen in moeilijke situaties.

We hechten veel belang aan het opbouwen van zelfvertrouwen door hun talenten en sterktes in de verf te zetten en het opdoen van succeservaringen. Op die manier hopen we dat ze hun identiteit kunnen opbouwen en hun eigen plek terug kunnen vinden in hun omgeving.