•     EEN GEÏNDIVIDUALISEERDE AANPAK MET VOORTDURENDE AFSTEMMING:
 

We benaderen elk kind als een uniek persoon. Het behandelingsprogramma wordt zo fijn mogelijk afgesteld op de eigenheid van elk kind, met aandacht voor zijn specifieke mogelijkheden, vaardigheden en interesses. Het uiteindelijke doel van de geboden behandeling is het creëren van een terrein waarin de mogelijkheden van elk afzonderlijk kind zo goed als mogelijk kunnen ontwikkelen. We bieden in de leefgroepen veel voorspelbaarheid en structuur, maar binnen de groepswerking passen we het aanbod, de aanpak en de afspraken zoveel mogelijk aan rekening houdend met de noden van elk kind individueel. We blijven de (eerder gestelde) diagnoses en hypotheses kritisch evalueren. Er pogen een kader te scheppen dat aan elke medewerker de mogelijkheid biedt om, vanuit zijn eigen opleiding, interessegebieden en observaties, hypothesen te uiten die aangevuld worden met de vaststellingen van andere disciplines en die ook voortdurend in vraag gesteld worden door wat elk kind zelf aanbrengt, door zijn vragen, door zijn gedrag, door de manier waarop het steeds weer voor verrassingen blijft zorgen en ons steeds weer uit evenwicht brengt. We proberen te exploreren hoe we ons het best kunnen afstemmen op de noden van elk kind.

•    WE HANTEREN EEN ECLECTISCHE WERKING EN LATEN ONS HIERBIJ INSPIREREN DOOR VERSCHILLENDE KADERS. WE WERKEN VANUIT DE PRINCIPES DIE NODIG ZIJN VOOR HET KIND OM ZOVEEL MOGELIJK TE KUNNEN WERKEN AAN INTEGRATIE EN PARTICIPATIE. WE KIJKEN NAAR HET KIND IN ZIJN GEHEEL BINNEN ZIJN CONTEXT:

We werken vanuit een basishouding van betrokkenheid, respect en ethisch handelen in contact met het kind. We zetten in op de therapeutische relatie en gebruiken middelen vanuit verschillende invalshoeken die nuttig lijken om de mogelijke beperkingen van elk kind individueel aan te pakken en ervoor zorgen dat het kind zoveel mogelijk kan deelnemen aan de brede maatschappij. We passen onze therapieën individueel aan en vertrekken vanuit de sterktes van elk kind. We houden rekening met de kansen die het kind krijgt vanuit zijn omgeving alsook met de valkuilen en uitdagingen waarmee het te maken kan krijgen.

•    EEN DESKUNDIGE MULTIDISCIPLINAIRE BEGELEIDING:

We hanteren een multidisciplinair behandelingsmodel (logopedisch, orthopedagogisch, ergotherapeutisch, kinesitherapeutisch, psychologisch, kinderpsychiatrisch, … ) waarin ruimte gecreëerd wordt voor verschillende invalshoeken. Het is net de combinatie van de verschillende visies en inzichten die ons toestaan om een genuanceerd beeld te krijgen op het kind, zijn ontwikkeling, sterke kanten en ook op zijn kwetsbaarheden. Het multi- en interdisciplinair werk is de kern van de behandeling in De Dauw. We kiezen er uitdrukkelijk voor om de verschillende disciplines in te zetten in de dagelijkse werking van de leefgroep zodat we elk moment therapeutisch kunnen benutten.

•    SYSTEEMGERICHT – OUDER/CONTEXTBEGELEIDING:

Ieder kind bekijken en begrijpen we binnen zijn brede context (ouder(s)/ gezin, maar ook school, maatschappelijke factoren,…). De betekenis van bepaalde symptomen en ook de mogelijkheden tot verandering lezen we vanuit deze achtergrond. Ouder/gezinsbegeleiding is een essentieel onderdeel van de behandeling. Ook het multidisciplinair team is betrokken bij de context.

•    EEN BASISHOUDING VAN WAAKZAME ZORG:

We nemen een krachtig standpunt in ten aanzien van ongewenst gedrag. We vermijden hierbij absoluut elke vorm van verbaal of fysiek geweld. We hanteren hiervoor bovenvermelde basishouding. We proberen probleemgedrag te vermijden door preventief een veilige omgeving en voorspelbaarheid te bieden. We trachten na te streven van waaruit gedrag van een kind komt en wat het kind hiermee probeert aan te geven.

Opgemaakt in 2020

 🔗 Visietekst.pdf