Leefgroep Oker situeert zich, wat betreft zelfredzaamheid, zelfstandigheid en mogelijkheid om in groep te functioneren tussen beide andere leefgroepen.

Doorheen onze atelier- en leefgroepswerking stellen we basisveiligheid centraal door middel van het bieden van structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid. De leefgroepsruimte wordt gezien als veilige basisplek voor, tijdens en na ateliermomenten.

Zowel tijdens de dagelijkse werking als de ateliers worden de kinderen/jongeren begeleid door een multidisciplinair team (logopediste, ergotherapeuten, orthopedagogen, psycholoog, kinesist). Een greep uit de waaier van ateliers die we momenteel aanbieden: bakken, fitness, koken, naar de winkel gaan, expressie, logo, psychotherapie, crea, zelfredzaamheid, … . De ateliers en vrijetijdsmomenten worden aangepast aan de noden van de jongeren om te werken aan generalisatie en naar re-integratie in het thuismilieu en/of in toekomstige voorzieningen.

In leefgroep Oker maken we gebruik van een stappenplan om dit werken aan re-integratie te concretiseren. Er zijn verschillende verwachtingen en vrijheden opgenomen in het stappenplan, afhankelijk van wat het kind/de jongeren op dat moment nodig heeft en aan kan.

Voor elk kind/elke jongere wordt er tevens een individueel behandelplan opgemaakt afgestemd op de zorg- en behandelnoden van elk kind/elke jongere.

Leefgroep Oker heeft een aantal belangrijke pijlers in hun werking. Zo hechten we veel belang aan ‘motivatie’ en ‘participatie’: de kinderen/jongeren worden gestimuleerd om zo veel mogelijk te participeren. Dit door de organisatie van de ateliers maar ook door samen na te denken over hoe we zaken kunnen aanpakken in de leefgroep. De kinderen/jongeren hun stemmen worden hier ook in gehoord. Ook wanneer er zich problemen voordoen in de leefgroep, brainstormen we samen met de kinderen/jongeren over oplossingen (onder andere door middel van bewonersvergaderingen, evaluatie- en feedbackmomenten met de jongeren).

We vinden het belangrijk om ruimte te maken, zowel voor het individu als voor de groep. We proberen heel wat dingen in groep te doen (uitstappen, groepsateliers, …) maar er wordt ook tijd en ruimte vrijgemaakt voor individuele projecten en individuele momenten (logopedie, psychotherapie, individueel werken rond een specifieke vaardigheid, …) afhankelijk van de noden van de kinderen/jongeren. We maken ook gebruik van het ‘samen-alleen-principe’ en gebruiken zowel groeps- als individuele visualisaties.

Contact met de buitenwereld vinden we eveneens belangrijk: Oker organiseert ervaringsgerichte activiteiten zoals de wekelijkse uitstappen, het kamp en externe ateliers (boodschappen, bib, …).
We proberen zoveel mogelijk de principes van geweldloos verzet te integreren in onze werking.
We betrekken ook de ruimere context van de kinderen/jongeren in hun behandeltraject (ouders, grootouders, scholen, externe diensten, zorgboeren, externe vrije tijdsactiviteiten,…).